Vatten & Värme

Vatten och avlopp
Vårt VA-nät för inkommande kallvatten och avgående dag- och spillvatten är anslutet till kommunens nät. Samfälligheten ansvarar för ca 1,8 km kallvattenledningar och lika mycket spillvattenledningar, med anslutning till varje fastighet. Dessutom för ca 2,5 km dagvattenledningar och 47 rännstensbrunnar.
Via 1,4 km rörledningar distribueras varmvatten till varje hus. Med hjälp av en cirkulationspump under varje husblock har vi snabbt varmvatten i våra kranar.
Sommarvatten sätts på vid vårstädning och av vid höststädning. Det är vanligt kommunalt vatten, ej sjövatten.

Värme
Hummelvreten får till största delen sin värmeenergi från en egen värmepumpsanläggning som tar sin energi från grundvattnet i en pumpgrop vid Södrans badplats. Anledningen till att man valt att pumpa vattnet så långt är att berggrunden vid Södran är mycket porös. Pumpgropen ligger i en isälvsavlagring och grundvattnet håller året om en för energiutvinning relativt hög temperatur.
När värmepumparnas effekt inte räcker till för att täcka värmebehovet finns två oljepannor som automatiskt startar för att stötta.

Värmen distribueras i ett vattenburet system i kulvertarna under husen. Värmen kan variera lite i våra olika fastigheter då systemet är stort och det kan skilja på isolering och ventilinställning från fastighet till fastighet. Vattentemperaturen regleras från värmecentralen. Smärre justering kan göras i fastigheten.
Om man har för avsikt att göra en förändring av det egna värmesystemet ska detta i förväg anmälas till styrelsen, den totala elementytan i fastigheten får inte ökas.