Trafik

Områdets gränder, torg, garage och parkeringsplatser är samfällighetens ansvar.
14 fastigheter längs Bollgränd, Hoppargränd och Hummelvretsvägen har egna garage.

Bilfritt
Gränderna ska hållas fria från bilar. I- och urlastning är givetvis tillåten men inte att parkera fordon utanför sitt hus. Räddningstjänsten måste ha full framkomlighet om olyckan skulle vara framme! Iaktta stor försiktighet vid körning i gränden; barn och husdjur rör sig i gränderna och det finns många ställen där de inte syns!
Tänk på att ”barn är mjuka, bilar är hårda”.

Trafikregler
I nord/sydgående gränder kör vi från norr mot söder! I öst/västliga gränder är trafiken dubbelriktad. Se informationstavlor vid infarterna till Hoppargränd och Hummelvretsvägen.
Fastighetsägare ska informera besökare och hantverkare om trafikreglerna!
I området gäller gångfart utmärkt med vägmärke. Vänligen respektera detta.

Garage
Samfällighetens garage, 136 st, är grupperade på fem platser i bostadsområdets periferi. De är en egen gemensamhetsanläggning där de 136 fastigheterna är delägare och disponerar var sin bestämda plats. I avgiften för garageplatsen ingår uttag och ström för bilvärmare. Den som använder bilvärmare måste ha ett eget tidur med max 3 timmars inkoppling per dygn!
Elbil som för laddning behöver högst 220V/10A avsäkring får laddas i garaget. Avtal ska tecknas mellan HumSam och innehavare av garageplats. Kontakta Staffan Forsberg 070-3761040.

Det är inte tillåtet att använda bilplatsen som förråd eller för bilreparationer – av säkerhetsskäl och av hänsyn till övriga i garagelängan. Brandsyn sker årligen. I garaget får endast fyra extra hjul samt cykel förvaras. Plats måste alltid finnas för en bil.

Garageplats får hyras ut till annan i Hummelvreten boende. Ursprunglig platsinnehavare (delägare) är dock fortfarande betalningsskyldig till HumSam. Hyresavtal ska upprättas mellan innehavare och hyresgäst enligt föreningens mall.

Parkering
I Hummelvreten gäller generellt parkeringsförbud, utmärkt med vägmärke vid de fem
infarterna. 108 parkeringsrutor avsedda för Hummelvretens boende och besökare finns markerade i anslutning till garagelängorna. Parkering får ske endast i markerad parkeringsruta – inte i gränder eller på torg och gräsytor. Utrycknings- och servicefordon ska alltid kunna komma fram.

Framför sitt hus stannar man alltså bara för i- och urlastning och kortare ärenden, då man ställer sig väl åt sidan. Observera att detta även gäller hantverkare/servicefordon –
fastighetsägare informerar besökare om reglerna.

Boende parkerar normalt i sitt garage. Vi behov för boende/besökare utöver garageplatsen används i första hand någon av de lediga rutorna på parkeringen vid ”egen garagelänga”. På så sätt fördelas ”trängseln” i området. Rutorna är gemensamma för garagelängan och fria för besökande. Det finns ingen särskild besöksparkering. Har man ärende till t ex tvättstugan parkerar man förstås i närheten under tiden.

Ett 10-tal parkeringsplatser med uttag för bilvärmare finns för uthyrning. Uthyrd plats skyltas “HYRD”. Ett fåtal bredare (3 m) platser finns i västra och sydvästra parkeringsytorna med möjlighet till förhyrning avseende ett något större fordon (husbil, husvagn, lätt lastbil).

Boende med behov av parkeringsplats för mer än ett fordon anmäler till styrelsen behov att hyra plats.

För parkering gäller:

  • Fordon får parkeras under högst 30dygn i följd; under sommarhalvåret (april – oktober) kan på förhyrd plats längre uppställning tillåtas;
  • Fordon ska rymmas i ruta (2,5m x 5m resp. 3m x 5m)
  • Bil eller släpvagn vars längd överstiger parkeringsrutans mått ställs på plats som gränsar mot gräsyta, med överhänget över denna, så att fordonet i övrigt ryms i rutan; på norra parkeringsytan kan sådant större fordon inte parkeras;
  • Högt fordon som inte ryms i garage ställs på ”hemmaparkeringen”
  • Avställt fordon får inte parkeras, men kan ställas på garageplats
  • Fordon som inte ryms i ruta får inte parkeras i Hummelvreten men kan under 2 dygn ställas på annan av styrelsen anvisad plats

Avgifter
Normalstor parkeringsplats med bilvärmaruttag – 1 200 kr/år;
Bredare parkeringsplats – 2 000 kr/år;
Garageplats – 1 400 kr/år;
Laddning elhybridbil i garage – 2 400 kr/år;