Avgifter

 

Avgifterna beslutas av årsstämmanDe betalas via bankgiro 310-4890, utan anmaning. Ingen avi delas ut, då de flesta betalar via internetbank.

Avgiften till anläggningssamfälligheten betalas månadsvis i förskott senast den sista i månaden före. Avgiften – 3 500 kr/mån – är lika för alla 150 fastigheterna och avser: Skötsel av vägar, parkeringsytor, torg, parkytor, belysning och samfällighetens övriga egendom; tillgång till vatten (kallt och varmt), avlopp, värme samt skötsel av tillhörande anläggningar; tillgång till TV-utbud, bredband, IP-telefoni, tvättstuga, tvätthall, lekytor, avfallshantering med källsortering, mm.

Avgiften till garagesamfälligheten betalas senast den 30 april varje år. Avgiften               – 1 400 kr/år – gäller de 136 fastigheter som inte har eget garage.

Avgiften för hyrd parkeringsplats av standardstorlek (2,5 m bredd) är 100 kr/månad och betalas i förskott för den avtalsperiod som anges i hyreskontraktet. Avtalsperioden är normalt ett år, med “automatisk” förlängning. Kontrakt administreras av styrelsen.

Nu finns några större platser (3 m bredd) att hyra i sydvästra parkeringen och i västra parkeringen. Årsstämman har för dessa fastställt en avgift stor 2 000 kr/år. 

Indirekt påverkar vi alla avgifterna.
Är vi aktsamma om vårt gemensamma, får ner ”sopberget” genom att sortera, inte slösar i onödan med vatten, drar ner värmen istället för att ha öppna fönster vintertid, hjälps åt med underhåll (städdagar) – då påverkar vi avgiften. Det är upp till oss alla.

Vägförening. Samtliga fastigheter är enligt lantmäteriförrättning anslutna till Närlunda Vägförening. Årsavgift betalas av respektive fastighetsägare.