Samfälligheten

Hummelvreten är en anläggningssamfällighet på fastigheten Ekerö-Väsby 43:2, med fastigheterna Ekerö-Väsby 43:3-152 som delägare. Samfälligheten förvaltar gemensamhetsanläggningarna Ekerö-Väsby GA:1 och GA:2, enligt Lantmäteriverkets anläggningsbeslut den 18 maj 1967 (Dnr 105/67 B3).

Samfällighetens viktigare uppgifter är att förse alla fastigheter med uppvärmning och med kallt och varmt vatten. Vi förvaltar gemensamt ca 3 km kallvattenledningar, ca 7 km varm- och värmevattenledningar, samt ca 8 km spill- och dagvattenledningar. De senare ansluter till kommunens VA-nät.
Samfälligheten driver en värmecentral med 6 värmepumpar och 2 kompletterande oljepannor.
Samfällighetsföreningen förvaltar ca 2 km asfalterade gränder, 5 000 kvm parkeringsytor och ca 12 000 kvm grönytor (gräsytor/park, planteringar, lekytor).
Vi svarar för belysning av gränder, torg och parkeringsytor – ca 130 armaturer och 4,5 km elledning.
Samfälligheten bedriver också källsortering av sopor, sköter 136 garage, förvaltar fastighetsnät för TV/bredband/telefoni samt tillhandahåller tvättstuga och biltvättplats.