Egna fastigheten

Var och en äger sin fastighet till hundra procent. Ansvarsgränsen mellan samfällighet och fastighet går i tomtgräns:

  • mot gränden ca ½ m utanför förrådsvägg (se karta/ritningsskiss)
  • mot norr resp söder i husliv

Några fastigheter avslutas i söder med en mur, som ingår i fastigheten.

Vatten- och avloppsrör i kulvert under husen är samfällighetens ansvar, liksom i kulvert dragna el-, tele-, TV- och bredbandskablar. Ansvarsgräns för elservis (mot nätägaren) är mätarskåpet vid entrédörren (med huvudsäkringar), och för tele (mot teleleverantören) vid första jacket i huset.

Fastighetsägaren ansvarar alltså för vatten- och värmerör, kablar mm i bjälklag i den egna fastigheten ner till anslutning i kulvert. Man får inte ändra på installationen under huset utan styrelsens tillstånd. Görs detta riskerar vatten- och värmetillförsel att påverkas för hela kvarteret. Endast av styrelsen godkända hantverkare får anlitas med tanke på nödvändig kunskap om ”installationspaketet” under husen. Se fliken “driftsorganisation” för avtalade VVS-installatörer m. fl.

Fastighetsägare kan förstås i samförstånd med HumSam representant besiktiga krypgrunden och husets grundläggning. Grundkonstruktionen är husägarens ansvar.

Fastighetsägare är skyldig se till att vatten (varmt och kallt) kan stängas av i den egna fastigheten. Avstängningsventiler (ballofixer) finns på tre ställen – under diskbänken, i tvättstugan och i lilla toaletten. P.g.a. vattensystemets konstruktion är det så här man kan stänga vattnet i enskilt hus. Ballofixerna bör stängas/öppnas varje månad för att inte kärva ihop, med risk att kostsam avstängning av hela området annars blir nödvändig.

I förrådsutrymmet innanför tvättstugan kommer värmerören upp, med ventiler för att stänga slingan i det egna huset.
Kulverten under våra hus ventileras huvudsakligen genom självdrag. Det är viktigt att ventilen på husgrunden hålls fri från växtlighet och vintertid från snö, annars begränsas luftningen med risk för dålig lukt och ev. mögel som följd. I varje kulvert finns också en fläkt. Var uppmärksam på varningslampan på gaveln mot tvärgränderna – om den lyser (rött) har fläkten stannat. Varsko i så fall ansvarig för installationer (f.n. Staffan Forsberg).

Fastighetsägaren svarar för sitt markområde med innergård, men också för ytorna ut mot gränden även utanför tomtgränsen – riktmärke är rännstenen från innergården, ca 1 m från förrådsvägg. Träd och buskar ska ansas/kapas så att ingenting sticker ut mer än 90 cm utanför förrådsvägg, och i höjdled ska finnas 4 m fritt rum.
Den som bor i hörnhus/ändhus svarar även för ytor ”runt hörnet”. För större ytor hjälps vi åt på städdagarna.
Vid sidan av entrédörren finns ett stuprör som för bort takvattnet, och som mynnar i kulverten under husen för att sedan ansluta till dagvattenledning.

Och så är det förstås inte tillåtet att gå på grannens tak utan dennes tillåtelse…

Energideklaration ska göras av fastighetsägare som säljer sitt hus… En certifierad energiexpert anlitas (ofta via mäklare) att göra mätning och rapportering till Boverket. Tyvärr anstränger sig dessa inte alltid att få fatt på verkliga värden…

Därför nedanstående vägledning för Hummelvreten…

I deklarationsblanketten under rubriken “Energianvändning” (sidan 3) ska deklaranten ange “verklig förbrukning” för ett visst kalenderår. Vad gäller värme så försörjs alla hus i Hummelvreten från gemensam värmecentral. I tabellen ska markeras “fjärrvärme“, eftersom “närvärme” inte finns som alternativ. Och att det är ett fördelat värde. Ingen mätning sker i enskilt hus. Om detta upplägg är vi sedan juni 2014 överens med Boverket.

I några hus finns kamin eller extra el-värme vilket i så fall läggs till.

För kalenderåret 2015 (senast tillgänglig statistik) är den från värmecentralen fördelade förbrukningen specifikt 88 kWh/kvm och år, vilket för den vanligaste hustypen om 111 kvm (A-temp) blir 9 800 kWh/år, varav 1 700 kWh/år för varmvatten.