Helt oacceptabelt!

Så här får det helt enkelt inte gå till! Ett antal (fåtal förhoppningsvis) hummelvretsboende håller på att förstöra vår fungerande sop- och avfallshantering och upphör inte det så blir det dyrt för oss alla.

Tunnorna för plast är till för FÖRPACKNINGAR. Sådana som det ingår en avgift för returen redan i inköpspriset.

Stövlar, resväskor, plastgalgar gummimattor mm mm får naturligtvis inte läggas där. Fungerar inte det så tas returhanteringen bort och vi hänvisas till övriga returstationer i kommunen. Krångligare för oss.

Hushållssopor är just hushållssopor, grovavfall måste lämnas på återvinningsstation. Biologiskt nedbrytningsbara hushållssopor läggs lämpligen i de särskilda gröna påsarna och blir så småningom biogas. Sköts inte sophanteringen rätt kommer föreningen att tvingas byta system för sophantering och det blir DYRT.

 

Värmecentralen igen

Idag den 11 juni gick startskottet för ombyggnaden av vår värmecentral. Det är mycket som ska hända under kort tid .
Några hållpunkter:
 • Installation av tillfälligt värmeaggregat för varmvatten och värme under närmaste veckan.
 • Några kortare avbrott på varmvattnet kommer att ske under inkopplingen av det tillfälliga värmeaggregatet.  (Detta informeras fortlöpande om per sms till de som har lämnat sitt mobilnummer till sekreteraren Knut Elmvik.)
 • Rivning av i princip all nuvarande utrustning för vatten och värme.
 • Några P-platser kommer att reserveras för entreprenörerna.
 • För utförligare info se tidigare info på hemsidan.
  Staffan Forsberg

Värmecentralen

Vi har nu efter 18 månaders arbete tecknat ett energiavtal med Vattenfall.
Vi köper energi till ett “fast” pris i 5 år för vårt värmebehov och varmvattenbehov.
Vattenfall står för samtliga investeringar, ombyggnadskostnader samt drift och underhåll av anläggningen.
Vattenfall har sökt bidrag från klimatklivet, ett statligt bidrag som man får om man reducerar sina koldioxidutsläpp, och där har vi fått ca. 2 miljoner kronor till projektet.
Total investering ca. 8,5 miljoner minus bidrag från klimatklivet ger ca. 6,3 miljoner i total investering.
Efter 5 år ska vi fatta beslut vilken väg vi ska gå vidare på, värmeenergi  från källan nere vid Södran eller borra egna energibrunnar.
  Ombyggnaden avser :
 •  biooljeeldad panna med tillhörande reservkraftaggregat
 • 10 stycken moderna värmepumpar
 • diverse varmvattentankar
 • diverse pumpar
 • viss renovering av värmecentralen
 • individuell mätning av temperaturerna i några utvalda fastigheter för att kunna få en bild av hur temperaturerna varierar i området beroende på läge i området samt genomförda renoveringar.
 • Vattenfall köper vårt nyinstallerade styrsystem och anpassar det till den nya utrustningen.
Ombyggnaden börjar den 11 juni med etableringsmöte samt genomgång av ombyggnadsplanerna.Preliminär driftstart mitten av september.
Under ombyggnadstiden installeras ett värmeaggregat för vårt värme och varmvattenbehov.
Nu påbörjas projektet med solceller på garagetaken, eventuella laddstolpar och förslag på elavtal till oss fastighetsägare.
Staffan Forsberg
Ordförande

Hummelvreten och dataskyddsförordningen

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.
All behandling av personuppgifter inom Hummelvretens Samfällighet sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från den 25 maj 2018 den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen.
För att kunna bedriva lagstadgad verksamhet och förvalta Hummelvretens Samfällighet upprätthåller samfälligheten ett medlemsregister med kontaktuppgifter till samfällighetens medlemmar.
I verksamheten användes uppgifterna för kontroll av månadsavgiften, informationsutskick, protokollsutskick samt vid fastställande av röstlängd och debiteringslängd. Vi använder oss också av SMS för att få ut snabb information till medlemmarna gällande t.ex. vattenavstängningar, elavbrott m.m.
All epost som skickas till medlemmar skickas som hemlig kopia så att adresser ej är synliga.

Styrelsen i Hummelvretens Samfällighet är den enda som har tillgång till och kan se alla register.
Hummelvretens Samfällighet sparar dina uppgifter så länge du är medlem i samfälligheten.
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begär tillgång till och rättelse av uppgifterna.
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Ny grändombudsorganisation

 

Färre grändombud, mer struktur i arbetet och tätare kontakt med styrelsen kännetecknar den nya organisationen. Hummelvreten är nu indelat i sex områden med varsitt grändombud.

 • Ylva Lilliesköld har hand om Bandygränd 2-12 och 1-9, Bollgränd 2-10 och 1-9, Hummelvretsvägen 2-10.
 • Liisa Ödén Vento har Löpargränd 1-11 och 2-12, Kastargränd 1-11 och 2-14, Hoppargränd 1-13.
 • Sören Jansson har Kastargränd 13-35 och 16-26, Hoppargränd 15-25
 • Hans van Halteren har Tennisgränd 1-17 och 2-24
 • Anitha Mild har Bollgränd 22-30, Bandygränd 21-29 och 24-32, Skridskogränd 1-9 och 2-8
 • Inga-Lisa Östman har Hummelvretsvägen 12-18, Bollgränd 11-17 och 12-20, Bandygränd 11-19 och 14-22.

Tanken är att de sex nya grändombuden ska vara länken mellan alla som bor i Hummelvreten och styrelsen. De kommer att de närmaste dagarna lägga en lapp i din låda med information om den frivilliga städdagen den 19 maj och även be dig att lämna dina aktuella kontaktuppgifter.

Frivillig städdag och loppis 19 maj

Kl 12-16 den 19 maj har Hummelvretens vårloppis premiär. Den är öppen för alla som har något att sälja och givetvis också för alla som vill köpa eller bara titta. Ta med ett bord och duka upp det du inte behöver längre. Fritt för hummelvretsbor. Även de som inte bor i Hummelvreten kan sätta upp ett bord. De betalar då 50 kr/bord. Dessutom kommer Juntras Grönt att sälja blommor och plantor. Rekommenderas varmt till alla som vill pryda sina gårdar eller skörda sina egna kryddväxter. Juntras blommor och kryddor håller hög kvalitet, de håller hela sommaren.

Grillkorv och hamburgare/halloumiburgare finns att köpa till självkostnadspris. 10 kr för korven och 20 kr för burgarna. Drycker finns också. Bjud gärna in släkt och vänner.