ombyggnaden av värmecentralen

Arbetet fortlöper efter plan och måndagen den 2 juli kopplas den tillfälliga utrustningen in som ska förse oss med varmvatten och värme under ombyggnadstiden. Det blir då ett avbrott på varmvattentillgången mellan ca.  kl. 10.00 – 14.00.
Arbetet planeras så att avstängningen blir så kort som möjligt.

Helt oacceptabelt!

Så här får det helt enkelt inte gå till! Ett antal (fåtal förhoppningsvis) hummelvretsboende håller på att förstöra vår fungerande sop- och avfallshantering och upphör inte det så blir det dyrt för oss alla.

Tunnorna för plast är till för FÖRPACKNINGAR. Sådana som det ingår en avgift för returen redan i inköpspriset.

Stövlar, resväskor, plastgalgar gummimattor mm mm får naturligtvis inte läggas där. Fungerar inte det så tas returhanteringen bort och vi hänvisas till övriga returstationer i kommunen. Krångligare för oss.

Hushållssopor är just hushållssopor, grovavfall måste lämnas på återvinningsstation. Biologiskt nedbrytningsbara hushållssopor läggs lämpligen i de särskilda gröna påsarna och blir så småningom biogas. Sköts inte sophanteringen rätt kommer föreningen att tvingas byta system för sophantering och det blir DYRT.

 

Värmecentralen igen

Idag den 11 juni gick startskottet för ombyggnaden av vår värmecentral. Det är mycket som ska hända under kort tid .
Några hållpunkter:
 • Installation av tillfälligt värmeaggregat för varmvatten och värme under närmaste veckan.
 • Några kortare avbrott på varmvattnet kommer att ske under inkopplingen av det tillfälliga värmeaggregatet.  (Detta informeras fortlöpande om per sms till de som har lämnat sitt mobilnummer till sekreteraren Knut Elmvik.)
 • Rivning av i princip all nuvarande utrustning för vatten och värme.
 • Några P-platser kommer att reserveras för entreprenörerna.
 • För utförligare info se tidigare info på hemsidan.
  Staffan Forsberg

Värmecentralen

Vi har nu efter 18 månaders arbete tecknat ett energiavtal med Vattenfall.
Vi köper energi till ett “fast” pris i 5 år för vårt värmebehov och varmvattenbehov.
Vattenfall står för samtliga investeringar, ombyggnadskostnader samt drift och underhåll av anläggningen.
Vattenfall har sökt bidrag från klimatklivet, ett statligt bidrag som man får om man reducerar sina koldioxidutsläpp, och där har vi fått ca. 2 miljoner kronor till projektet.
Total investering ca. 8,5 miljoner minus bidrag från klimatklivet ger ca. 6,3 miljoner i total investering.
Efter 5 år ska vi fatta beslut vilken väg vi ska gå vidare på, värmeenergi  från källan nere vid Södran eller borra egna energibrunnar.
  Ombyggnaden avser :
 •  biooljeeldad panna med tillhörande reservkraftaggregat
 • 10 stycken moderna värmepumpar
 • diverse varmvattentankar
 • diverse pumpar
 • viss renovering av värmecentralen
 • individuell mätning av temperaturerna i några utvalda fastigheter för att kunna få en bild av hur temperaturerna varierar i området beroende på läge i området samt genomförda renoveringar.
 • Vattenfall köper vårt nyinstallerade styrsystem och anpassar det till den nya utrustningen.
Ombyggnaden börjar den 11 juni med etableringsmöte samt genomgång av ombyggnadsplanerna.Preliminär driftstart mitten av september.
Under ombyggnadstiden installeras ett värmeaggregat för vårt värme och varmvattenbehov.
Nu påbörjas projektet med solceller på garagetaken, eventuella laddstolpar och förslag på elavtal till oss fastighetsägare.
Staffan Forsberg
Ordförande

Hummelvreten och dataskyddsförordningen

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.
All behandling av personuppgifter inom Hummelvretens Samfällighet sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från den 25 maj 2018 den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen.
För att kunna bedriva lagstadgad verksamhet och förvalta Hummelvretens Samfällighet upprätthåller samfälligheten ett medlemsregister med kontaktuppgifter till samfällighetens medlemmar.
I verksamheten användes uppgifterna för kontroll av månadsavgiften, informationsutskick, protokollsutskick samt vid fastställande av röstlängd och debiteringslängd. Vi använder oss också av SMS för att få ut snabb information till medlemmarna gällande t.ex. vattenavstängningar, elavbrott m.m.
All epost som skickas till medlemmar skickas som hemlig kopia så att adresser ej är synliga.

Styrelsen i Hummelvretens Samfällighet är den enda som har tillgång till och kan se alla register.
Hummelvretens Samfällighet sparar dina uppgifter så länge du är medlem i samfälligheten.
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begär tillgång till och rättelse av uppgifterna.
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Städdag med loppis

loppis på torget

Intresset var stort, liksom utbudet. Det vackra vädret ökade köplusten.

Den nya städdagsorganisationen togs emot med allmänt gillande. Numera städas alltså de gemensamma ytorna av anlitade entreprenörer, man får själv städa den egna tomten och det egna garaget. Vädret var perfekt och loppmarknaden drog verkligen mycket folk – både köpare och säljare.

-Möjligen var det fler som ville sälja än det var köpare, säger Lena Holst, som ingår i arrangörsgruppen. -Det var en mycket lyckad dag!

hamburgerservering

Hamburgarna gick åt i flygande fläng